• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MEDico.net.pl

 

 • 1 Informacje ogólne
 1. Właścicielem sklepu MEDico.net.pl jest ZANTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ulicy Nowy Świat 33 lok.13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808864; NIP: 525-280-43-38; REGON: 384623887; adres do doręczeń: ZANTE Sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 4, 00-363 Warszawa, adres poczty elektronicznej: biuro@zante.com.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.
 2. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 3. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

 

 • 2 Rejestracja użytkowników
 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Wraz z rejestracją należy podać wszystkie dane teleadresowe, adres e-mail oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
 2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami.

 

 • 3 Zawarcie umowy
 1. Przedstawione przez Sprzedawcę  w Internecie lub innych mediach produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). 
 2. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Sprzedawcę formularze zamówień na stronie internetowej.
 3. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe, jego wygląd może odbiegać od tego otrzymanego przez Klienta.  Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 4. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Sprzedawcę. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie https://medico.net.pl
 5. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. 
 6. W przypadku braku w magazynie zamówionego towaru Sprzedawca może  dostarczyć towar o nie gorszych parametrach technicznych niż ten zamówiony przez Klienta.
 7. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT.
 8. Koszt wysyłki jest każdorazowo podawany na etapie finalizacji zamówienia. Klient może wybrać preferowany przez siebie sposób wysyłki.
 9. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia wykorzystania zamówionego towaru w celu innym niż medyczny, z uwagi na stosowaną obniżoną do 8% stawkę VAT, zgodnie z przepisami.

 

 • 4 Płatność i potwierdzenie zapłaty
 1. Płatności za towary można dokonywać w formie przelewu na podany numer konta oraz za pośrednictwem bramek płatniczych:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty"
 2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. ZANTE Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży ani  obsługi kasowej w swojej siedzibie.
 5. ZANTE Sp. z o.o. wystawia na każdy zakup fakturę VAT, bez względu na to czy klient jest osobą indywidualną czy firmą. Faktura VAT jest wystawiana i przesyłana elektronicznie na adres e-mail podany w formularzu rejestracji/zamówienia.
 6. Zasady wystawiania faktur VAT regulują obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy.
 7. Faktura VAT jest potwierdzeniem zakupu.
 8. ZANTE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

 

 • 5 Dostawa
 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. ZANTE Sp. z o.o. nie ma wpływu na terminowość dostaw oraz dostępność towarów u innych dostawców. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, ZANTE Sp. z o.o. zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. W takim przypadku wartość zamówienia w dniu jego złożenia przez Klienta, zostanie zwrócona bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu przekazania informacji Klientowi.
 2. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie zwrócona do 14 dni na podany przez klienta numer rachunku bankowego.
 3. Każde zamówienie jest realizowane w czasie do 5 dni roboczych, który upływa od momentu otrzymania przez ZANTE Sp. z o.o.  pełnej płatności za towar (o ile klient wskazał jako formę płatności przedpłatę). W szczególnych okresach o zwiększonej ilości zamówień jak np. koniec roku kalendarzowego itp. czas realizacji zamówienia może się wydłużyć nawet do 10 dni roboczych. Jeżeli w tym terminie nie zostanie zamówieni zrealizowane, Klientowi przysługuje pełne prawo zwrotu wartości zamówienia.
 4. Dostawy są realizowane tylko w dni robocze. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 5. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki.
 6. Wysyłki są realizowane standardowo tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłki w inne rejony świata, są realizowane po indywidualnym uzgodnieniu przez strony kosztów takiej wysyłki.
 7. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 8. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie medico.net.pl
 9. W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.
 10. Osobisty odbiór towarów jest możliwy jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w terminie i miejscu ustalonym z ZANTE Sp. z o.o..

 

 • 6 Szkody powstałe w trakcie transportu
 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości zaleca się odmówić przyjęcia towaru, oraz niezwłocznie skontaktować się z ZANTE Sp. z o.o.  drogą mailową (biuro@zante.com.pl) lub pocztą na adres: ZANTE Sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 4, 00-363 Warszawa.
 2. W przypadku odebrania jednak takiej przesyłki, należy w obecności kuriera spisać protokół uszkodzenia przesyłki (kurier ma obowiązek dysponować takim drukiem), i niezwłocznie skontaktować się z ZANTE Sp. z o.o.,  drogą mailową (biuro@zante.com.pl) lub pocztą na adres ZANTE Sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 4, 00-363 Warszawa, najlepiej listem poleconym.
 3. Brak dokumentu lub spisanie go pod obecność kuriera oznacza iż przesyłka dotarła kompletna a klient nie ma do niej żadnych zastrzeżeń. 
 4. ZANTE Sp. z o.o. odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru (przesyłki) do momentu odebrania go przez Klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Klient sam zaproponuje inny sposób dostawy niż możliwy do zrealizowania przez ZANTE Sp. z o.o.  i zaprezentowany w procedurze zamówienia (Kodeks cywilny, art. 548 § 3 K.C.-dotyczy jedynie konsumentów!).
 5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować ZANTE Sp. z o.o..

 

 • 7 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w ZANTE Sp. z o.o w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w ZANTE Sp. z o.o.  bez podawania przyczyny w przez okres 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Zwracany w tym trybie towar winien zostać zwrócony w całości w stanie niepogorszonym oraz nie nosić śladów używania z wyłączeniem normalnego zarządu.
 3. Zwroty będą uwzględniane na podstawie dokumentu sprzedaży.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • w sytuacji kiedy, przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. obraz ze zdjęć dostarczonych przez Klienta, produkt z personalizowanym nadrukiem, grawerem etc.),
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.
 5. Wzór pisma odstąpienia od umowy, znajduje się na stronie internetowej medico.net.pl, pod treścią regulaminu. Stanowi on załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Kupujący. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

 • 9 Reklamacje
 1. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu 3 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgłosić reklamację pisemnie e-mailem (biuro@zante.com.pl) lub pocztą ( : ZANTE Sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 4, 00-363 Warszawa).
 2. Reklamacje należy wnosić na formularzu znajdującym się na stronie medico.net.pl, pod treścią regulaminu. Stanowi on załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje będą uwzględniane na podstawie dokumentu sprzedaży oraz uzupełnionego formularza reklamacyjnego.
 4. ZANTE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego.
 5. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec ZANTE Sp. z o.o. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

 • 9 Zastrzeżenie własności
 1. Dostarczony towar pozostaje własnością ZANTE Sp. z o.o do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
 2. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru ZANTE Sp.z o.o. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

 

 • 10 Ochrona danych
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie internetowym medico.net.pl  (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym medico.net.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego medico.net.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym medico.net.pl, przetwarzane są przez ZANTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ulicy Nowy Świat 33 lok.13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808864; NIP: 525-280-43-38; REGON: 384623887; adres do doręczeń: ZANTE Sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 4, 00-363 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez medico.net.pl które wymagają podania danych osobowych. Sklep Internetowy medico.net.pl, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 11 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta oraz poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie w formie mailowej na adres medico.net.pl.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie Sklepu Internetowego medico.net.pl poświęconej polityce prywatności.

 

 • 11 Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego medico.net.pl, oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) medico.net.pl i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów ZANTE Sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto”  lub wysyłając takie oświadczenie woli na adres email biuro@zante.com.pl

 

 • 12 Zakupy z wykorzystaniem kodów rabatowych firm współpracujących

W przypadku zakupu z wykorzystaniem bonu lub kodu rabatowego zakupionego u innego przedsiębiorcy, niniejszy regulamin nie ma zastosowania. Wykorzystanie bonu lub kodu rabatowego, jest tylko i wyłącznie na potrzeby dostawy produktu, zakupionego w ofercie współpracującego podmiotu bądź przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mające na celu zaprezentowanie oferty jak cena, czas realizacji itp., nie są wiążące. Zastosowanie w takim przypadku ma regulamin i warunki oferty zaprezentowanej przez współpracujący podmiot lub przedsiębiorcę. 

 

 • 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu po uprzedniej akceptacji przez Klienta.